*
Sobe: 
2/2
Adresa: 
Turanj 71, Karlovac
Telefon: 
00385(0)47/641-021